גיליון 5648 עמוד 2 מתאריך 12/04/2007הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל

לפי חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הספקת החשמל(הוראת שעה), התשנ׳׳ו-1996י, אני מודיע שמבחינה ענינית ובטיחותית יש לחבר לרשת החשמל את המבנים בשכונת סרקיס ליד שפרעם, כמפורט להלן:

הערות

חלקה

גוש

מס' זהות

שם

קומה שניה

18

10294

054467873

סאלח סוואעד

18

10294

050918184

חוסין סוואעד

18

10294

024740250

נאג'י סואעד

קומה ראשונה

18

10294

028317618

מג'יד סוואעד

18

10294

059528950

מאג'ד סוואעד

14

10294

059528778

עלי סוואעד

קומת קרקע

14

10294

023484157

דיב סוואעד

כ׳׳א באדר התשס׳׳ז(11 במרס 2007) (חמ 3-2730)

בנימין(פואד) בן-אליעזר

_    שר התשתיות הלאומיות

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 56; התשס׳׳ד, עמ' 434.

מינוי ועדות אתיקה והרכבן

לפי חוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-996ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ״ו-996י', ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ׳׳ז-1 21996, אני ממנה ועדות אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבן חברים וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ד' לגביהם:

אהרון אופיר, ת׳׳ז XXXXXX442, וממלאת מקומו, מרים השרוני, ת׳׳ז XXXXXX111


עו׳׳ד יעקב גילת, ת׳׳ז XXXXXX536, וממלאת מקומו עו׳׳ד עפרה גולן, ת׳׳ז XXXX360


פרופ' שמואל אידלמן, ת׳׳ז XXXXX495 - רפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה, וממלאי מקומו, פרופ' גדעון אלרעי, ת׳׳ז XXX659 - רפואה פנימית; פרופ' שמעון פולק, ת׳׳ז XXXXXX404 - רפואה פנימית ואימונולוגיה


רוני גאגין, ת׳׳זXXXXX103 - עובדת סוציאלית, וממלאת מקומה, רלי טנא, ת׳׳ז XXXXX185 - עובדת סוציאלית


ד

ג

ב

א

נציגי ציבור ואנשי דת

פסיכולוגים ועובדים סוציאלים

רופאים מומחים (שם ומומחיות)

יושבי ראש ברשימת שר המשפטים

מרכז רפואי רמב״ם

ד׳׳ר אירית מרטיק, ת׳׳ז XXXXXX013 -פסיכיאטריה, וממלא מקומה פרופ' משה ברנט, ת׳׳ז XXXXX154 - רפואת ילדים

ילקוט הפרסומים 5648, כ״ד בניסן התשס״ז, 2.4.2007׳ 2226

1

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 327.

2

ק׳׳ת התשנ״ז, עמ' 80; התשס׳׳ד, עמ' 837.