גיליון 5649 עמוד 1 מתאריך 15/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בניסן התשס״ז    5649    15 באפריל 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי ועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון

הכללי.................................................................................... 2266

מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט................................... 2266

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים.................. 2266

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2266

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית

לתכנון ולבניה................................................................... 2267

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח,

מכירה ורכישה)................................................................. 2267

מינוי רשם לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה.......... 2267

מינוי מנהל לפי פקודת מס הכנסה...................................... 2267

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 2267

מינוי סגני מנהלים לפי פקודת מס הכנסה....................... 2267

מינוי ממונים על הגביה........................................................... 2268

מינוי פקיד גביה וממונה על הגביה.................................... 2268

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה

והאדריכלות....................................................................... 2268

הודעה בדבר הענקת סמכויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 2268

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)..... 2268

מינוי מנהל בחירות למבשרת ציון....................................... 2268

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול...... 2269

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת........................................................................... 2269

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 2269

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2270

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 2270

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2272

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2286

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 2288

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2288

הודעות מאת הציבור............................................................... 2292