גיליון 5649 עמוד 2 מתאריך 15/04/2007הודעה על מינוי ועדת השגה

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002י, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ובהתאם לתקנה 12(א) בתקנות שירות הביטחון הכללי(הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי-התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי-התאמה ביטחונית), התשס׳׳ג-22003 , מיניתי חברים בוועדה להשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני, כמפורט להלן: יהודה דנון, ת׳׳ז XXXXX791 - חבר שבתאי זיו, ת׳׳ז XXXX024 - חבר צבי ענבר, ת׳׳ז XXXX595 - ממלא מקום לחבר בן ציון פרחי, ת׳׳ז XXXXXX575 - ממלא מקום לחבר תוקף המינוי לשנתיים.

א' בניסן התשס׳׳ז(20 במרס 2007) (חמ 3-3238)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 179. 2 ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 462.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יוסף אלון, ת׳׳ז XXXXXX160, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ג בניסן התשס׳׳ז (1 באפריל 2007) עד יום י׳׳ח בתשרי התשס׳׳ח (30 בספטמבר 2007). כ׳׳ה באדר התשס׳׳ז(15 במרס 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את עוזי פוגלמן, ת׳׳ז XXXXXX654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ג בניסן התשס׳׳ז(1 באפריל 2007) עד יום י׳׳ח בתשרי התשס׳׳ח (30 בספטמבר 2007). כ׳׳ה באדר התשס׳׳ז(15 במרס 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68. 1

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של משה סובל, ת׳׳ז XXXXXX491, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי ירושלים, מיום י׳׳ג בניסן התשס׳׳ז (1 באפריל 2007) עד יום י׳׳ד בתמוז התשס׳׳ז (30 ביוני 2007). כ׳׳ה באדר התשס׳׳ז(15 במרס 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים

לפי חוק הקאדים, התשכ”א-1961

בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק הקאדים, התשכ׳׳א-1961י, אני מודיע כי הרכב ועדת המינויים לקאדים הוא כדלקמן: דניאל פרידמן, שר המשפטים - יושב ראש אחמד נאטור, נשיא בית הדין השרעי לערעורים - חבר מאיר שטרית, שר הבינוי והשיכון - חבר פארוק זועבי, קאדי - חבר איברהים צרצור, חבר הכנסת - חבר וואסל טאהא, חבר הכנסת - חבר דוד אזולאי, חבר הכנסת - חבר חאלד זועבי, עורך דין - חבר מאזן דעאס, עורך דין - חבר

ההודעות הקודמות בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים - בטלות.

כ׳׳ג באדר התשס׳׳ז(13 במרס 2007) (חמ 3-260)

דניאל פרידמן

שר המשפטים ויושב ראש ועדת המינויים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 118.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות שחרורים, כמפורט להלן:

יפעת שטרית חדד, ת׳׳ז XXXXX998, החל ביום כ׳׳ח בניסן התשס׳׳ז(16 באפריל 2007)

עירית הוד, ת׳׳ז XXXXX548, החל ביום י”א בסיון התשס׳׳ז (28 במאי 2007)

ילקוט הפרסומים 5649, כ״ז בניסן התשס״ז, 15.4.2007 2266

1

ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410.