גיליון 5650 עמוד 1 מתאריך 17/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בניסן התשס״ז    5650    17 באפריל 2007

עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק

חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם 2298

הודעה על מינוי חברה לרשות לשירותים

ציבוריים-חשמל............................................................... 2298

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 2298

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 2298

הודעה על קביעת מוסד לצורך קבלת פטור חלקי ממס על קצבה שמקבל אדם על פי הסכם למתן עיזבון

בחיים.................................................................................... 2299

תיקון היתר לעשיית עסקה בניירות ערך.......................... 2299

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים למועצה

המקומית מבשרת ציון...................................................... 2299

הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 2299

מינוי פקידי סעד......................................................................... 2300

שינוי מינוי פקידי סעד............................................................. 2300

מינוי קצין מבחן לנוער לפי פקודת המבחן....................... 2301

מינוי חברים בוועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................ 2301

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 2301

מינוי חברה בוועדה המייעצת לפי חוק לתיקון דיני

הראיות(הגנת ילדים) וביטול מינוי כאמור........... 2301

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות..... 2302

הודעה על הרכב הרשות להכרה באסירי ציון................ 2302

הודעה על הרכב ועדת ערר לענין הכרה באסירי ציון... 2302

הפיקוח על שירותים פיננסיים(עיסוק בייעוץ פנסיוני

ובשיווק פנסיוני)................................................................... 2302

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה

השונים בהם מכלל הבנקים......................................... 2302

מינוי חבר במועצת מגן דוד אדום....................................... 2303

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 2303

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות) ............................................................... 2303

הודעה על פתיחה בחקירה בענין הארכת היטל היצף..... 2303

הודעות בדבר הוצאה או השעיה של חברים מלשכת

עורכי הדין..................................................................................... 2304

הודעה על ביטול רישיון לפי פקודת הרופאים............... 2305

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק

מימון מפלגות..................................................................... 2305

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2305

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2305

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 2305

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 2306

הודעה בדבר העברת זכויות בזכויות נפט........................ 2306

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט................................. 2306

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 2306

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים ...... 2306

הודעות על מינוי מנהל ארנונה(מגידו, באקה-ג'ת)......... 2307

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין...................... 2307

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור........................ 2307

הודעות מאת הציבור ................................................................. 2312

עמוד

הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק