גיליון 5651 עמוד 1 מתאריך 18/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשס״ז    5651    18 באפריל 2007

עמוד

הודעה בדבר הרכב המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים.................................................... 2322

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית    נס ציונה.............. 2322

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית ראש

פינה....................................................................................... 2322

הודעה בדבר יישובי ספר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים................................................................................. 2322

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 2322

מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 2323

מינוי ממלא מקום למנהל רשות ההשקעות במינהלת

מרכז ההשקעות................................................................ 2323

עמוד

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים ברשויות

מקומיות............................................................................... 2323

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן.................................... 2323

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף..... 2323

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט במוסדות ציבור............................ 2323

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............ 2327

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור..................................................................................... 2327

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 2328

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2328