גיליון 5653 עמוד 1 מתאריך 22/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשס״ז    5653    22 באפריל 2007

עמוד    עמוד

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 2414

לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי המומלץ)...    2402    הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2415

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2415

הווטרינריית........................................................................ 2410    הודעות מאת הציבור............................................................... 2417

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 2413    הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 2432