גיליון 5653 עמוד 26 מתאריך 22/04/2007דושיי בע״מ

(ח״פ 51-295874-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סטיבן סלום, מרח' בורלא 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

סטיבן סלום, עו״ד, מפרק

יונימאיר שרותים טכניים ומסחר בע״מ

(ח״פ 51-230281-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סטיבן סלום, מרח' בורלא 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

סטיבן סלום, עו״ד, מפרק

טרקדן טריידינג בע״מ

(ח״פ 51-234296-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סטיבן סלום, מרח' בורלא 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

סטיבן סלום, עו״ד, מפרק

מנסה סיקיוריטיז בע״מ

(ח״פ 51-284090-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סטיבן סלום, מרח' בורלא 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

סטיבן סלום, עו״ד, מפרק

כונווך טריידינג בע״מ

(ח”פ 51-233167-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סטיבן סלום, מרח' בורלא 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

סטיבן סלום, עו״ד, מפרק

נוהל נכסים (993ו) בע״מ

(ח״פ 51-180428-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוי, מרח' הגבעה 64, סביון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

אברהם לוי, מפרק

שלמה בן-יאיר ובניו בע״מ

(ח״פ 51-092141-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.3.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל בן יאיר, מרח' בורלא 29, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

מישל בן יאיר, מפרק

ילקוט הפרסומים 5653, ד' באייר התשס״ז, 22.4.2007 2426