גיליון 5653 עמוד 27 מתאריך 22/04/2007גלי מור תקשורת(1995) בע׳׳מ

(ח״פ 51-210936-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.2.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד זרי רחימי פרידמן, ממגדל המוזאון, קומה 13, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

זרי רחימי פרידמן, עו״ד, מפרקת

אבנר ארויו בע׳׳מ

(ח״פ 51-327094-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.3.2007, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר ארויו, ת׳׳ז XXXXXX356, מרח' שורק 45, אלפי מנשה, למפרק החברה.

אבנר ארויו, מפרק

מיי מדיה בע׳׳מ

(ח״פ 51-265552-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.3.2007, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גולד, ת׳׳ז XXXXXX522, מרח' חובבי ציון 47, תל אביב, למפרק החברה.

יוסף גולד, מפרק

חיים שמרגד בע׳׳מ

(ח״פ 51-058308-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.3.2007, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה שמרגד, ת׳׳ז XXXXXX035, מרח' משמר הירדן 11, עפולה, למפרקת החברה.

שרה שמרגד, מפרקת

ש.ש. נשירים 2000 בע׳׳מ

(ח״פ 51-302713-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.5.2007, בשעה 10.00, במשרדי החברה, השוק הסיטונאי, צריפין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גר"ה מוחמד שריף, מפרק

ש.י. אינטרטר יועצים בע׳׳מ

S.I. INTERTAR CONSULTING LTD.

(ח״פ 51-216516-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.6.2007, אצל המפרקת, שרה אינטרטר, רח' עמק חפר 81, דירה מס' 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה אינטרטר, מפרקת

ג'י.פי.אס סיד ונצ׳רס ניהול (2000) בע"מ

(ח״פ 51-293946-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום ג', 19.6.2007, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, ישראל גיא, רח' רימונית 2, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל גיא, מפרק

פי. איי. אם. טורס לטד בע"מ

(ח״פ 51-078130-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

2427 ילקוט הפרסומים 5653, ד' באייר התשס״ז, 22.4.2007