גיליון 5655 עמוד 1 מתאריך 26/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באייר התשס״ז    5655    26 באפריל 2007

עמוד


עמוד

הודעה על צירוף שר ועל שינוי בחלוקת התפקידים

בממשלה.............................................................................. 2494

הודעה על מינוי מנהלים כלליים........................................ 2494

הודעה על מינוי נציב בתי הסוהר....................................... 2494

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל 2494

הודעה על מינוי חברים לוועדת שירות המדינה........... 2495

הודעה על מינוי חבר למועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 2495

הודעה על מינוי יושב ראש וחברים לוועדה המיוחדת

לפי חוק נכסי נפקדים..................................................... 2495

הודעות בדבר משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז.. 2495 הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 2496

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)................. 2496

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2496

הודעות בדבר מינוי של שופט-עמית................................ 2496

הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה.......................... 2497

הודעה על שינוי הרכב ועדת המינויים לקאדים מד״הב״.. 2497 מינוי שופט לפי חוק ראש הרשות המקומית וסגניו

(הצהרת הון)....................................................................... 2497

מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 2497

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 2498

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 2498

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית(אור יהודה, קרית עקרון)........................... 2498

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 2499

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2499

אישור מגרשי אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה)(הוראת שעה)..... 2500

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)................... 2500

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2500

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 2501

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 2501

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2501

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 2505

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2506