גיליון 5656 עמוד 1 מתאריך 26/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באייר התשס״ז    5656    26 באפריל 2007

עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 2510

תיקוני מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

ראש הממשלה................................................................... 2513

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית

פרדס חנה............................................................................ 2513

מינוי פקיד גביה לפי פקודת המסים (גביה)..................... 2513

הכרזה על אזורים נגועים במחלת    הניוקסל..................... 2514

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2514

הכרזה על אזורים נגועים במחלת    הפה    והטלפיים....... 2514

הודעה על מחיקת רישום תאגיד סוכן מכס מפנקס

סוכני המכס........................................................................ 2514

עמוד

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2007.......... 2514

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2007..... 2514

תמצית תקציב רגיל של עיריית חיפה לשנת הכספים

2005........................................................................................ 2518

תמצית תקציבים רגילים לשנת 2006 של עיריות: אשדוד, הרצליה (מעודכן), חולון(מעודכן), עפולה (מעודכן), ראש העין (מעודכן), רעננה

(מעודכן)............................................................................... 2518

תמצית תקציבים רגילים לשנת 2007 של עיריות:

כרמיאל, נתניה, תל-אביב-יפו........................................ 2522

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 2524