גיליון 5656 עמוד 7 מתאריך 26/04/2007



6.    תנאי עבודה.

7.    10.3.2007

8.    26.2.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1.    84/2007

2.    14.1.2007

3.    מוסך א.א.א אבירם בע״מ,

הסתדרות החדשה / האגף לאיגוד מקצועי.

4.    רכבים.

5.    כלל העובדים.

6.    דמי חבר ודמי טיפול.

7.    7.3.2007

8.    14.1.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1.    85/2007

2    1.3.2007

3.    תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ,

הסתדרות העובדים הכללית, איגוד עובדי האנרגיה.

4.    הפקת נפט.

5.    עובדי הוועד.

6.    שעות פעילות חברי וועד העובדים.

7.    14.3.2007

8.    1.3.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1.    86/2007

2.    22.2.2007

3.    רשות שדות התעופה, הסתדרות החדשה / אג״מ.

4.    הובלה אווירית.

5.    עובדים ארעיים.

6.    הארכת תקופת העסקה    ארעית.

7.    14.3.2007

8.    22.2.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1    87/2007

2.    4.1.2007

3.    הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף.

4.    בנקאות.

5.    פקידים ומנהלים מורשי חתימה.

6.    תיקון הסכם מיום 7.12.2006 בענין פתיחת סולם דרגות.

7.    14.3.2007

8.    4.1.2007 לתקופה בלתי    מסוימת.

1.    88/2007

2.    7.3.2007

3.    מדינת ישראל, שלוש הערים הגדולות    (ירושלים תל

אביב, יפו וחיפה) למעט עיריית ירושלים, הסתדרות החדשה / הסתדרות האחים והאחיות

4.    כל הענפים.

5.    אחים ואחיות.

6.    הקצאת תקני כוח    אדם    סיעודי בבתי חולים.

7.    14.3.2007

8.    7.3.2007 לתקופה בלתי    מסוימת.

89/2007    .1

11.3.2007    . 2

3.    טחנת קמח דגן בע״מ ח.פ 510053960 טחנת קמח גולן בע״מ ח.פ 510026693 ט.ק דגן טכנולוגיות בע״מ ח.פ 511880601,

טחנות קמח דגן(2006) בע״מ ח.פ 5139057011, ההסתדרות החדשה.

4.    תעשיית מזון.

5.    מצורפים בנספח 1.

6.    מעבר עובדי מ.ט.ח גולן    + דגן    לטחנות קמח.

7.    14.3.2007

8.    11.3.2007 לתקופה בלתי    מסוימת.

1.    90/2007

2.    27.2.2007

3.    אורט ישראל חברה לתועלת הציבור, הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף.

4.    חינוך.

5.    כלל העובדים.

6.    תנאי עבודה.

7.    14.3.2007

8.    27.2.2007 לתקופה בלתי    מסוימת.

1.    91/2007

2.    28.2.2007

3.    המשביר לצרכן החדש בע״מ, הסתדרות החדשה,

בריל תעשיות נעלים בע״מ.

4.    מסחר סיטוני.

5.    עובדי מחלקות הנעליים במשביר.

6.    מעבר עובדים מהמשביר לבריל.

7.    14.3.2007

8.    28.2.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1.    92/2007

2.    25.2.2007

3.    רבוע כחול - ישראל בע״מ, הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף, מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ.

4.    מסחר סיטוני.

5.    כלל העובדים.

6.    תנאי פנסיה.

7.    14.3.2007

8.    25.2.2007 לתקופה בלתי מסוימת.

1.    93/2007

2.    6.3.2007

3.    בנק לאומי למשכנתאות בע״מ, הסתדרות הפקידים.

4.    בנקאות.

5.    עובדת אחת.

6.    העסקה זמנית.

7.    18.3.2007

8.    6.3.2007 לתקופה בלתי מסוימת.



2515 ילקוט הפרסומים 5656, ח' באייר התשס״ז, 26.4.2007