גיליון 5657 עמוד 1 מתאריך 30/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באייר התשס״ז    5657    30 באפריל 2007

עמוד


עמוד

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל....... 2526

הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ולפי פקודת

המועצות המקומיות....................................................... 2530

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 2534

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............... 2538

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן............................ 2539

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן...... 2542

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2544

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2573

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2574

הודעות מאת הציבור............................................................... 2575

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות........... 2580