גיליון 5657 עמוד 13 מתאריך 30/04/2007העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מוצרי אופנה

פוקס-ויזל בע׳׳מ

6790

מוצרי טואלטיקה

ללין נרות וסבונים בע׳׳מ

הפצת מוצרי ללין

ללין בינלאומי בע׳׳מ

נדל״ן

דוראה השקעות ופיתוח בע״מ

6794

נדל״ן

אורתם סהר הנדסה בע״מ

חברת ניהול

אורתם הנדסה אזרחית בע״מ

ביטוח

כלל חברה לביטוח בע׳׳מ

6797

בנקאות

בנק דיסקונט לישראל בע׳׳מ

קופות גמל

דיסקונט ניהול קופות גמל בע׳׳מ

2. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כדלקמן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מוצרי מזון וחלב

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ

6694

מוצרי ביצים

צ'אם 2000 תעשיות מזון שותפות מוגבלת

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, תנובה לא תמנע, תגביל או תפריע למשווק ביצים מלשווק ביצים למפעל לעיבוד ביצים, וצ'אם לא תתקשר עם משווק ביצים בהסכם למכירה בלעדית של ביצים לתעשיה.

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

ביטוח

סלעית חברה להשקעות ואחזקות בע״מ

6740

ביטוח

רמון גרניט סוכנות לביטוח (1994) בע״מ

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, בכל פרסומי סוכנות הביטוח רמון תופיע הבהרה כי סוכנות הביטוח רמון היא בבעלות או בשליטה של חברת הפניקס רק החל מהמועד בו תשלוט חברת הפניקס בסוכנות רמון.

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מוצרי חשמל ביתיים

אמצ שיווק מוצרי חשמל בע״מ

6739

מוצרי חשמל ביתיים

מחסני חשמל יפו בע״מ

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, אמץ ו/או מחסני חשמל לא תהא קשורה בהסדר בלעדיות במקרקעין לשם ניהול או הפעלת עסק שמספק מוצרי חשמל, לרבות כל הסדר אחר שתוצאתו דומה.

התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ט׳׳ו באדר התשס׳׳ז(5 במרס 2007) (חמ 3-2156)

רונית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988י', אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן: י ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

2537 ילקוט הפרסומים 5657, י״ב באייר התשס״ז, 30.4.2007