גיליון 5658 עמוד 1 מתאריך 02/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באייר התשס״ז    5658    2 במאי 2007

עמוד


עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2582

מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי חוקרי

ילדים..................................................................................... 2582

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות.............................. 2582

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק

חפר......................................................................................... 2582

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 2583

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2583

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות) ולפי חוק הגנת הצומח.................................... 2585

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש........................... 2585

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 2586

מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגת שר הבריאות בוועדה מקומית לתכנון ולבניה וביטול מינוי ממלאי מקום לנציגת שר הבריאות בוועדה מחוזית לתכנון ולבניה. 2586 מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו.... 2586

מינוי מפקח לפי חוק הגנת הצומח........................................ 2586

מינוי מפקח לפי חוק הזרעים................................................... 2586 תמצית תקציב רגיל של עיריית הרצליה לשנת

הכספים 2007...................................................................... 2586

תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר סבא לשנת

הכספים 2007...................................................................... 2587

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל) ...................................................... 2588

הודעה בדבר ביטול אצילת סמכויות לפי פקודת

התעבורה ............................................................................. 2588

הודעה על פתיחת מדורים בפנקס המהנדסים

והאדריכלים........................................................................ 2588

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים................. 2588

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה................................................ 2589

הודעות על השעיית חברים מלשכת עורכי הדין............ 2589

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................... 2589

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2589

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (ראש העין)............ 2590

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..................... 2590

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 2591

הודעות מאת הציבור ................................................................ 2593

תיקון טעות