גיליון 5659 עמוד 1 מתאריך 06/05/2007רשומות

ילקוט

י״ח באייר התשס״ז


הפרסומים

5659    6 במאי 2007

עמוד

הודעה בדבר הצורך לבחור רבני עיר בירושלים ..............................................2598

הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).........................2598