גיליון 5661 עמוד 1 מתאריך 09/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״א באייר התשס״ז    5661    9 במאי 2007

עמוד


עמוד

הודעה על הארכת כהונת יושב ראש הכנסת לממלא

מקום של נשיא המדינה................................................. 2624

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2624

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה... 2624 הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

תשלומה............................................................................... 2624

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2624

הסמכות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 2625

תיקון הכרזה על מקום מעצר................................................. 2625

מינוי חברים לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר ........... 2626

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 2626

מינוי מפקח על המחירים ........................................................ 2626

הודעה על מינוי נציבת קבילות הציבור לפי חוק

ביטוח בריאות ממלכתי.................................................. 2626

הודעה על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 2627

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים..................... 2627

תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת לשנת הכספים

2007........................................................................................ 2627

תמצית תקציב רגיל של עיריית פתח תקוה לשנת

הכספים 2007..................................................................... 2628

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית מבשרת ציון.................................................... 2628

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 2629

מינוי רשם בית הדין לעבודה................................................ 2629

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 2629

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 2630

הודעה על מינוי ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה...... 2630

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 2630

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו............ 2631

הודעה על מינוי ועדת ארנונה (הוד השרון).................... 2631

הודעות על בקשות לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין..... 2631

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים..... 2632

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2634

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2640

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2659

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2660

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2660

תיקון טעות דפוס