גיליון 5661 עמוד 2 מתאריך 09/05/20072

3

4

5

6


8


הודעה על הארכת כהונת יושב ראש הכנסת לממלא מקום של נשיא המדינה

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיעה על הארכתה של כהונת יושבת ראש הכנסת לממלאת מקום של נשיא המדינה, מתום כהונתה לממלאת מקום של נשיא המדינה שהחלה ביום ו' בשבט התשס׳׳ז (25 בינואר 2007)2 עד תום כהונתו של נשיא המדינה לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה.

ד' באייר התשס׳׳ז(22 באפריל 2007) (חמ 3-1300)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

2    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 1570.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971/ ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:

יהודית שבח, ת׳׳ז XXXXX466 קובי ורדי, ת׳׳ז XXXXX254 יהודית אמסטרדם, ת׳׳ז XXXXX676 כ׳׳ג בניסן התשס׳׳ז(11 באפריל 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת׳׳ז XXXXX491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י”ב באייר התשס׳׳ז(30 ביוני 2007). כ׳׳ב בניסן התשס׳׳ז(10 באפריל 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל את סמכותי לפי תקנה 3(ד) לתקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשס׳׳ו-22005, למנהל אגף לרישוי כלי יריה במשרד הפנים.

ה' באייר התשס׳׳ז(23 באפריל 2007) (חמ 3-17)

רוני בר-און

_    שר הפנים

2 ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 156.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי תשלומה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ”ג-1992

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-11992, ובהסכמת שר האוצר, אישרתי תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים 2007, שהטילה המועצה המקומית כפר ורדים.

העתק מהחלטת המועצה, שאישרתי בדבר הטלת תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי המועצה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה. י”א באייר התשס׳׳ז(29 באפריל 2007) (חמ 3-337)

רוני בר-און

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ”ה-31964; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5 [נוסח חדש]; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-61979; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-81961.

חוקי א”י, כרך א', עמ' 439. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39. ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 16. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100. ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 64.2624    ילקוט הפרסומים 5661, כ״א באייר התשס״ז, 9.5.2007

1

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.