גיליון 5663 עמוד 1 מתאריך 13/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באייר התשס״ז    5663    13 במאי 2007

עמוד


עמוד

צו הרחבה בענף ההובלה לפי חוק הסכמים קיבוציים.... 2696

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל....... 2700

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 2706

הודעות על פטור מאישור הסדרים כובלים..................... 2711

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 2719

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצרכי    ציבור................... 2720

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק התכנון

והבניה.................................................................................. 2724

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2759

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2760

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 2766