גיליון 5664 עמוד 1 מתאריך 13/05/2007ילקוט הפרסומים

כ״ה באייר התשס״ז


5664


13 במאי 2007


עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות    ציבור..................................... 2768

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט    השלום    בעפולה............................ 2769

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט    לתביעות    קטנות בעפולה..................... 2770

הודעה על מינוי חברי מליאה של רשות השידור................................................... 2770