גיליון 5665 עמוד 1 מתאריך 15/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באייר התשס״ז    5665    15 במאי 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 2772

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 2772

מינוי מועצת בתי דין מינהליים........................................... 2772

מינוי יושב ראש מועצת בתי הדין המינהליים.............. 2772

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גמלאות)................................... 2772

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה מחוזית

לתכנון ובניה...................................................................... 2772

מינוי ממונה על הגביה ופקידי גביה.................................. 2772

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 2773

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 2773

מינוי נציגה למועצת הרשות לפי חוק הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 2773

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 2773

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מחוזית למחוז

ירושלים................................................................................ 2773

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 2774

הסמכה לפי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים

מיוחדים וסמכות בין-לאומית).................................... 2774

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 2774

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל ................ 2774

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 2775

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2775

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 2775

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2776

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2783

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2792

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 2796

הודעות מאת הציבור............................................................... 2796

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 2802