גיליון 5666 עמוד 1 מתאריך 21/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בסיון התשס״ז    5666    21 במאי 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי המפקח הכללי של המשטרה............... 2804

הודעה על מינוי יושב ראש הרשות לשירותים

ציבוריים - חשמל............................................................ 2804

הודעה על מינוי משנה ליושב ראש רשות השידור...... 2804

הודעה על מינוי משנה ליושב ראש הוועד המנהל

וחבר לוועד המנהל של רשות השידור.................... 2804

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת... 2804 הודעות בדבר קביעת משרות שלא יחולו עליהן חובת

מכרז....................................................................................... 2804

מינוי שופט-עמית לפי חוק בתי המשפט.......................... 2805

הודעות על גמר כהונת שופטים לפי החוק האמור....... 2805

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2805

מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט...................................... 2806

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית עפולה... 2806

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות.............................. 2806

הודעות בדבר מינוי סגני מנהלים לפי פקודת מס

הכנסה................................................................................... 2806

מינוי עוזרי פקיד שומה............................................................ 2807

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2807

הסמכה לפי חוק ההתיישבות החקלאית(סייגים

לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) ............................... 2807

הודעה בדבר הארכת תוקף תנאים למתן היתרי בניה... 2807 הודעה על העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 2808

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות

חלקיות למחוז הצפון...................................................... 2809

תמצית תקציב רגיל של עיריית חולון לשנת הכספים

2007........................................................................................ 2810

תמצית תקציב רגיל של עיריית חיפה לשנת הכספים

2007........................................................................................ 2811

תמצית תקציב רגיל של עיריית ראשון לציון לשנת

הכספים 2007..................................................................... 2811

הודעות בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 2812

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 2814

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2814

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2823

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2843

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2847

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2848

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2850

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל ...................................... 2858