גיליון 5667 עמוד 1 מתאריך 21/05/2007ילקוט הפרסומים

ד' בסיון התשס״ז


5667


21 במאי 2007


עמוד

הודעה על הצורך למנות שופטים לפי חוק בתי המשפט............................................... 2860

הודעה לפי כללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)................................. 2860

הודעות על הצורך למנות שופטים לפי חוק בתי המשפט.............................................. 2860

מינוי לפי החוק האמור.......................................................................... 2860