גיליון 5667 עמוד 2 מתאריך 21/05/2007הודעה על הצורך למנות שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע, כי יש צורך למנות חמישה שופטים של בית המשפט העליון.

כ׳׳ו באייר התשס׳׳ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף יי ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י', מתפרסמים בזה שמות המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית המשפט העליון:

השופט יוסף אלון השופטת דבורה ברלינר ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד השופט דוד חשין עו׳׳ד דליה טל ד׳׳ר שמואל ילינק, עו׳׳ד עו׳׳ד חנן מלצר השופט יהונתן עדיאל השופט עוזי פוגלמן עו׳׳ד אסף פוזנר השופטת יהודית צור ד' בסיון התשס׳׳ז(21 במאי 2007) (חמ 1803—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ז, עמ' 342.

הודעה על הצורך למנות שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע כי יש צורך למנות שישה שופטים של בית משפט מחוזי.

השופטים שיתמנו יכהנו כדלקמן:

1 שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה;

1 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים;

3 שופטים בבית המשפט המחוזי בתל אביב;

1 שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

א' באייר התשס׳׳ז(19 באפריל 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

__________    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על הצורך למנות שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע כי יש צורך למנות שמונה עשר שופטים של בית משפט שלום.

השופטים שיתמנו -

(א)    יכהנו בבתי משפט השלום כמפורט להלן:

10 שופטים לבתי משפט השלום במחוזות חיפה והצפון;

4 שופטים לבתי משפט השלום במחוזות תל אביב והמרכז;

2 שופטים לבתי משפט השלום במחוז הדרום (אחד מתוכם לבית משפט השלום אילת);

2 שופטים לבתי משפט השלום במחוז ירושלים;

(ב)    ימלאו גם תפקיד של שופט בבית משפט מקומי וידונו בעבירות תעבורה, בתביעות קטנות, נוער ובעניני משפחה;

(ג)    ידונו אף בשעות אחר הצהריים והערב. כ' באייר התשס״ז (8 במאי 2007)

(חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על הצורך למנות שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע כי יש צורך למנות שלושה שופטים של בית משפט שלום לעניני משפחה.

שניים מהשופטים שיתמנו יכהנו בבתי המשפט לעניני משפחה במחוז חיפה ושופט אחד שיתמנה יכהן במחוז תל אביב.

השופטים שיתמנו ידונו אף בשעות אחר הצהריים והערב.

כ' באייר התשס״ז (8 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 / ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את הילה גרסטל, ת״ז 053539490, שופטת בית משפט מחוזי, לנשיאה של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ט״ו בתמוז התשס״ז (1 ביולי 2007) עד יום כ״ח בסיון התשע״א (30 ביוני 2011).

כ״א באייר התשס״ז (9 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

2860


המחיר 73 אגורות


ISSN 0334-3030


ילקוט הפרסומים 5667, ד' בסיון התשס׳׳ז, 21.5.2007 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי