גיליון 5668 עמוד 1 מתאריך 24/05/2007ילקוט הפרסומים

ז' בסיון התשס״ז


5668


24 במאי 2007


עמוד

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית...................................2862

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).........................2863

תיקון הודעה על צריכת סולר שנתית ממוצעת לפי צו הבלו על דלק (פטור).......................2863

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית.................................................. 2864

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה(מודיעין) ..............................................2864

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין .................................................. 2864