גיליון 5669 עמוד 1 מתאריך 28/05/2007ילקוט הפרסומים

י״א בסיון התשס״ז


5669


28 במאי 2007


עמוד

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל(טורעאן)......................................2866

הודעות על מיזוג חברות............................................................ 2868

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט.....................2869

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור.................................................. 2871

הודעות לפי פקודת השותפויות לתקופה שמיום 1.11.2006 עד 3.12.2006 -

הודעות בדבר רישום שותפויות......................................................2877

הודעות בדבר הצטרפות שותף........................................................2878

הודעות בדבר פרישת שותף..........................................................2887