גיליון 5670 עמוד 1 מתאריך 28/05/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיון התשס״ז    5670    28 במאי 2007

עמוד

עמוד

הטלת מילוי תפקיד המנהל לענין חוק משק החשמל,

2890

הודעה על חילופי גברי בכנסת.............................................

2895

התשנ"ו-1996 .....................................................................

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

2895

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים..............................................

2890

המקומיות............................................................................

הודעה בדבר נוסח כתב התחייבות לפי חוק לעידוד

2891

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין.................................

2895

מחקר ופיתוח בתעשיה..................................................

הודעות על מינוי חברים לוועדות תעסוקה לפי חוק

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ראש עיריית

2891

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................

קרית אונו ובחירה של סגן וסגן ממלא מקום ראש

2891

מינויים של עובדים אחראיים לפי חוק כלי היריה.......

2896

עיריית קרית אונו.............................................................

2891

הודעות על העברת סמכויות לפי חוק הדרכונים..........

הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק

2892

הסמכות לפי תקנות הדרכונים .............................................

2897

רשות העתיקות.................................................................

2893

הסמכה וביטול הסמכה לפי חוק התכנון והבניה..........

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

2893

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית בית דגן................

2897

המכס.....................................................................................

הודעה על מינוי וביטול מינוי של פוסקים רפואיים

2897

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

2898

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין..............

2894

לנפגעי עבודה) ..................................................................

2898

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

2894

מינוי ועדה רפואית לפי חוק העובדים הסוציאליים ...

2898

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

הודעות בדבר הסכמים קיבוציים מיוחדים שהוגשו

2894

קטינים, חולי נפש ונעדרים) .........................................

2899

לרישום עד 30.4.2007......................................................

מינוי זמני לרשם לפי חוק רישום קבלנים לעבודות

2901

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

2894

הנדסה בנאיות...................................................................

2909

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

2894

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.................................

2915

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

2895

הודעה על הרכב ועדת רישום לפי חוק הפסיכולוגים ...

2916

הודעות מאת הציבור ...............................................................

2895

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............