גיליון 5672 עמוד 1 מתאריך 29/05/2007ילקוט הפרסומים

י״ב בסיון התשס״ז


5672


29 במאי 2007


עמוד

תיקון הודעה על הצורך למנות שופטים לפי חוק בתי המשפט...................................2986

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת). . 2986

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון הכללי..............................2986

הודעה על הצורך למנות שופטים צבאיים-משפטאים.........................................2986

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)............................................. 2986