גיליון 5672 עמוד 2 מתאריך 29/05/2007ילקוט הפרסומים 5672, י”ב בסיון התשס׳׳ז, 29.5.2007 המחיר 73 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


תיקון הודעה על הצורך למנות שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י

בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מתקן את ההודעה על הצורך למנות שופטים2, כך שאחרי ”המחוזי בתל אביב” יבוא ”או בבית המשפט המחוזי מרכז”.

ז' בסיון התשס׳׳ז(24 במאי 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 י”פ התשס׳׳ז, עמ' 2860.

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק בצורת), התשכ”ה-964י

בתוקף סמכותי לפי תקנה י לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ”ה-964י(להלן - התקנות), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אני מודיע כי -

(י) כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת הראשונה הם אזור נפגע, לשנה המתחילה ביום ה' בסיון התשס׳׳ו (י ביוני 2006);

(2) הצמחים המפורטים בתוספת השניה הם צמחים פגיעים, לשנה המתחילה ביום ה' בסיון התשס”ו (י ביוני 2006).

תוספת ראשונה

(סעיף י)

נוסף על אזור הנגב כהגדרתו בתקנות, גם אזור עמק בית שאן, כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח - נהר הירדן; במערב - ממפגש קו רוחב 7י7 עם קו אורך 242, משם דרומה לאורך קו אורך 242 עד מפגשו עם נחל בזק; בצפון - ממפגש קו רוחב 7י7 עם נהר הירדן, משם מערבה עד מפגשו של קו רוחב 7י7 עם קו אורך 242; בדרום - נחל בזק.

תוספת שניה

(סעיף 2)

חיטה, שעורה, חמצה, אפונה, חילבה, בקיה, תלתן, שיבולת שועל.

י' בסיון התשס”ז (27 במאי 2007) (חמ 3-1426)

אהוד אולמרט

ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר י ק”ת התשכ”ה, עמ' 040י.

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס”ב-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5י(ב)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002י, לאחר התייעצות עם

י ס״ח התשס״ב, עמ' 179.

2986

שר המשפטים ובהתאם לתקנה 2י(א) בתקנות שירות הביטחון הכללי(הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי-התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי-התאמה ביטחונית), התשס”ג-22003, מיניתי את יואב בן דוד, ת”ז X824י526, לחבר נוסף בוועדה להשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסיווגו בסיווג ביטחוני3, וזאת לצורך דיוניה בהשגה של חייל. תוקף המינוי לשנתיים.

כ”ה באייר התשס׳׳ז(3י במאי 2007) (חמ 3-3238)

עמיר פרץ

_    שר הביטחון

2    ק”ת התשס”ג, עמ' 462.

3    י”פ התשס״ג, עמ' 806י.

הודעה על הצורך למנות שופטים צבאיים־משפטאים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-955י

בהתאם לכללים' שלפי סעיף 87י(ה) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-955י2, אני מודיע כי יש צורך למנות שופטים צבאיים-משפטאים לבית הדין הצבאי לערעורים ולערכאה ראשונה.

י”ג באייר התשס”ז (י במאי 2007) (חמ 583י-3)

עמיר פרץ

_    שר הביטחון

י י”פ התשנ”ד, עמ' 0יי4. 2 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' י7י; התשמ׳׳ו, עמ' 72י.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות\, אני מרשה בזה את פקח הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, נעם משי, ת”ז XXX956י05, אשר מונה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הדיג, 937 י2 (להלן - הפקודה), לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה והצווים והתקנות שהותקנו על פיה.

ההרשאה תוגבל לעריכת חקירות בקשר לביצוע עבירות בים סוף בלבד.

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ”ב בטבת התשס”ח (י3 בדצמבר 2007) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

כ”ח באייר התשס׳׳ז(6י במאי 2007) (חמ 3-279)

אבי דיכטר

_    השר לביטחון הפנים

י חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2 ע”ר 937י, תוס' י, עמ' 37י; ס”ח התשמ”ח, עמ' 49.