גיליון 5673 עמוד 1 מתאריך 29/05/2007ילקוט הפרסומים

י״ב בסיון התשס״ז


5673


29 במאי 2007


עמוד

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בצפת ובבית משפט השלום בטבריה........ 2988

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות בצפת וטבריה................. 2988

הודעה על מינוי לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה)

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(מורשים לנגישות השירות)............................ 2989

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................................................... 2989