גיליון 5674 עמוד 1 מתאריך 04/06/2007רשומות

ילקוט

י״ח בסיון התשס״ז


הפרסומים

5674    4 ביוני 2007

עמוד

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית........... 2992