גיליון 5675 עמוד 1 מתאריך 05/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בסיון התשס״ז    5675    5 ביוני 2007

עמוד

הודעה מאת מפעל הפיס........................................................................2994