גיליון 5676 עמוד 1 מתאריך 05/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בסיון התשס״ז    5676    5 ביוני 2007

עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר....................................... 3004

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3004

הודעה בדבר הרכב המועצה לאתרי הנצחה.................. 3004

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................ 3004

מינוי רשם לפי החוק האמור.................................................. 3004

מינוי ממונים על הגביה........................................................... 3004

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 3005

מינוי קציני מבחן מחוזיים לנוער......................................... 3005

ביטול מינוי של קציני מבחן לנוער...................................... 3005

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 3005

ביטול מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 3005

שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 3006

שינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים) ולפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)................................................. 3006

עמוד

הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 3006

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]....... 3006

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת הכרמל

לשנת הכספים 2007........................................................ 3008

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 3009

תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים... 3012

הודעות על מדד יוקר הבריאות............................................ 3012

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה......... 3013

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3013

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 3013

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3013

ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין..................................... 3014

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (יאנוח-ג'ת).................... 3014

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3014

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3018

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3047