גיליון 5677 עמוד 1 מתאריך 07/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״אבסיון התשס״ז    5677    7 ביוני 2007

עמוד

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים..................................................3060

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין..........3068

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט..............................................3070

הודעות מאת הציבור..................................................................... 3071