גיליון 5679 עמוד 1 מתאריך 12/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בסיון התשס״ז    5679    12 ביוני 2007

עמוד


עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............ 3088

מינוי מנהל בתי המשפט.......................................................... 3088

מינוי נשיא לפי חוק בתי המשפט........................................ 3088

מינוי סגני נשיא לפי החוק האמור...................................... 3088

מינוי סגנית נשיא לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה..... 3088

הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט........... 3088

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה.................. 3090

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 3090

תיקון ההודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................ 3090

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים.............................. 3090

מינוי חבר בוועדה לענין פטור מחובת דיווח לפי חוק

העונשין................................................................................ 3091

מינוי שופטת נוער...................................................................... 3091

מינוי רשמים לבית המשפט לעניני משפחה.................... 3091

מינוי חברים בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה (מצפה אפק, לב הגליל, אור יהודה, שרונים, הגליל המרכזי)................................................................... 3091

תיקון טעות בהודעה בדבר מינוי חברים בוועדות

מקומיות לתכנון ולבניה................................................ 3092

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 3092

הודעה על ביטול רישיון לפי פקודת הרופאים............... 3092

הודעה על התליית רישיון לפי הפקודה האמורה......... 3092

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 3093

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3093

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 3093

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 3093

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 3093

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3094

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3103

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3105

הודעות מאת הציבור............................................................... 3112