גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007גילה כנפי-שטייניץ שאהר אטרש משה סובל

כ׳׳ו באייר התשס׳׳ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט שלום, החל ביום כ' באייר התשס׳׳ז(8 במאי 2007): ורדה בן-שחר ורדה טויסטר רחל טאובר-מנדל חגית מטלין מיכל קפלן-רוקמן אינאס סלאמה

כ׳׳ו באייר התשס׳׳ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס־ח התשמ״ד, עמי 198.

2    ס״ח התשמ״ד, עמי 78.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט לתעבורה, החל ביום כי באייר התשס״ז (8 במאי 2007): רות רז דלית ורד עופר נהרי אבישי קאופמן אלון אופיר לאה שלזינגר-שמאי כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

2    ס״ח התשמ״ד, עמי 78.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית דין אזורי לעבודה, החל ביום כי באייר התשס״ז(8 במאי 2007): נוהאד חסן מירון שורץ

כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 78.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רפאל כרמל, ת״ז 052166253, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ״ד באייר התשס״ז (12 במאי 2007) עד יום זי באייר התשע״א(11 במאי 2011). כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את גלעד נויטל, ת״ז 056151889, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום גי בסיון התשס״ז (20 במאי 2007) עד יום גי בתמוז התשס״ז (19 ביוני 2007).

כ״ז באייר התשס״ז(15 במאי 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עאטף עיילבוני, ת״ז 059504407,

3089 ילקוט הפרסומים 5679, כ״ו בסיון התשס״ז, 12.6.2007

1

ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.