גיליון 5681 עמוד 1 מתאריך 17/06/2007רשומות

ילקוט

א' בתמוז התשס״ז


הפרסומים

5681    17 ביוני 2007

עמוד

הודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.................................3176