גיליון 5681 עמוד 2 מתאריך 17/06/2007הודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר

לפי חוק מס רכוש וקרץ פיצויים, התשכ״א-1961

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״יישוב ספר״ שבסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961ו, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מודיע כי האזור המסומן כתום במפה שבתוספת הוא יישוב ספר.

הודעה זו תעמוד בתוקפה מיום כ״ח באייר התשס״ז(16 במאי 2007) עד יום י״ז באלול התשס״ז (31 באוגוסט 2007).

תוספתכ״ח בסיון התשס״ז(14 ביוני 2007) (חמ 3-1030) 1 ס״ח התשכ״א, עמ' 100.

אהוד אולמרט

ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר

3176    ילקוט הפרסומים 5681, א' בתמוז התשס״ז, 17.6.2007

המחיר 73 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי