גיליון 5682 עמוד 1 מתאריך 20/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ד׳ בתמוז התשס״ז    5682    20 ביוני 2007

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות לתקופה שמיום 4.12.2006 עד 29.3.2007 -

הודעות בדבר    רישום שותפויות......................................................3178

הודעות בדבר    הצטרפות שותף........................................................3181

הודעות בדבר    פרישת שותף..........................................................3215

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................3222

הודעה סופית    בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................3223