גיליון 5683 עמוד 1 מתאריך 24/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתמוז התשס״ז    5683    24 ביוני 2007

עמוד


עמוד

מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה...... 3226

תיקון סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי

חברות ושותפויות לפי חוק ניירות ערך................. 3227

הודעה בדבר אישור שיכונים ציבוריים............................ 3228

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2007...... 3228

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2007.... 3229

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3232

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3248

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3256

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3257

הודעות מאת הציבור............................................................... 3261

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3272