גיליון 5685 עמוד 1 מתאריך 28/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התשס״ז    5685    28 ביוני 2007

עמוד


עמוד

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק

לפי חוק הממשלה............................................................ 3342

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)............................................................. 3342

מינוי חברים במועצת שמאי המקרקעין............................ 3342

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה מחוזית

לתכנון ולבניה................................................................... 3342

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3342

הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים............................................... 3343

הודעה בדבר הרכב המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים.................................................... 3343

הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3343

הכרזה על בית סוהר................................................................. 3344

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות...... 3344

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 3344

מינוי ממונים לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים........... 3344

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול...... 3344

תמצית תקציב רגיל של עיריית יקנעם עילית לשנת

הכספים 2007..................................................................... 3344

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 3345

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 3348

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז................................................................................ 3348

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 3349

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 3349

הודעה על מדד יוקר הבריאות.............................................. 3350

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית    ביאליק)............... 3350

הודעה על הצגת לוח זכויות................................................. 3350

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 3350

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3353

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 3357

הודעות מאת הציבור............................................................... 3360

תיקון טעות דפוס