גיליון 5686 עמוד 1 מתאריך 28/06/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התשס״ז    5686    28 ביוני 2007

עמוד


עמוד

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי היריה.............................. 3370

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט....................................... 3370

מינוי שופט עמית לפי החוק האמור................................... 3370

מינוי רשם לפי החוק האמור.................................................. 3370

הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת (בזק

ושידורים)............................................................................ 3370

הסמכת אחראי לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי

ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)............ 3371

הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 3371

מינוי ועדת ערר לרישוי לפי תקנות הטיס (רישיונות

לעובדי טיס)........................................................................ 3371

הודעה על אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

תשלומה............................................................................... 3371

הודעה על ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי.................. 3372

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3372

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 3372

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007

(אופקים, קרית מלאכי)................................................... 3373

מינוי חברה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה.. 3374 הודעה על מינוי ממונה בבנק ישראל................................ 3374 הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת

המס 2006 ........................................................................... 3374

הודעה על מינוי ממונה על קבילות הציבור לפי חוק

רשות השידור................................................................... 3375

הודעה על אזורים נגועים במחלת קטרת    העור.............. 3375

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל ................ 3375

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 3375

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים

הווטרינרים.......................................................................... 3375

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת רופאי השיניים. 3376 הודעות בדבר הוצאת חברים והשעיית חברים מלשכת

עורכי הדין .......................................................................... 3376

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 3377

הודעה על מינוי מנהלי ארנונה (יסוד המעלה, טבריה). 3379 הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (יסוד המעלה,

אור יהודה).......................................................................... 3379

הודעה על מינוי ממלא מקום לחברים בועדת ערר

לארנונה (קרית טבעון) .................................................... 3379

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות........................................... 3380

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3380