גיליון 5686 עמוד 2 מתאריך 28/06/2007מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי היריה, התש״ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש״ט-11949, אני ממנה את מיכה סגל, ת׳׳ז XXXXXX242, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו בקריה למחקר גרעיני נגב, משרד ראש הממשלה.

מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי. י׳׳ד בסיון התשס׳׳ז(31 במאי 2007) (חמ 3-497)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ס״ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי היריה, התש״ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש״ט-1949', אני ממנה את עודד מיטראני, ת׳׳ז XXXXXX674, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו בקריה למחקר ביולוגי בנס ציונה, משרד ראש הממשלה.

מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי. י׳׳ד בסיון התשס׳׳ז(31 במאי 2007) (חמ 3-497)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי״ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי היריה, התש״ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש״ט-11949, אני ממנה את אמיר חצרוני, ת׳׳ז XXXXXX548, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו בקריה למחקר גרעיני שורק, משרד ראש הממשלה.

מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי. י׳׳ד בסיון התשס׳׳ז(31 במאי 2007) (חמ 3-497)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התש״ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את מנחם רניאל, ת״ז 053412094, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית המשפט המחוזי, בהסכמתו,

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ״ב, עמ' 68.

לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום ד' בתמוז התשס״ז(20 ביוני 2007) עד יום כ״ז בסיון התשס״ט (19 ביוני 2009).

כ״ד בסיון התשס״ז(10 ביוני 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי שופט-עמית

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום י״ז באדר התשס״ז(7 במרס 2007), אני ממנה בזה את השופטת בדימוס רות אליעז, ת״ז 001410091, לכהונת שופט-עמית בבית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ״ד בסיון התשס״ז(10 ביוני 2007) עד יום י״ז בסיון התשס״ט (9 ביוני 2009).

כ' בסיון התשס״ז (6 ביוני 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

__________    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשס״ו, עמ' 284.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את מנחם רניאל, ת״ז 053412094, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום ד' בתמוז התשס״ז (20 ביוני 2007) עד יום כ״ז בסיון התשס״ט (19 ביוני 2007). כ״ד בסיון התשס״ז(10 ביוני 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

__________    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הענקת סמכויות וחסינויות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-11982 (להלן - החוק), אני מעניק לפרטנר פתרונות תקשורת נייחים (שותפות מוגבלת), שהיא בעלת רישיון כללי ייחודי -

(1)    את הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק (להלן - הסמכויות); ואולם, לענין קרקע ציבורית, כהגדרתה בסעיף 17א לחוק,

לא יחולו הסמכויות לגבי דרך שאינה קרקע שבבעלותם או בהחזקתם של המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, רשות מקומית, לרבות חברה שבשליטת רשות מקומית, או תאגיד שהוקם על פי חוק;

(2)    את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק. כ' בסיון התשס״ז (6 ביוני 2007)

(חמ 3-1723)

אריאל אטיאס

__________    שר התקשורת

1 ס״ח התשמ״ב, עמ' 218; התשס״א, עמ' 530.


ילקוט הפרסומים 5686, י״ב בתמוז התשס״ז, 28.6.2007 3370