גיליון 5688 עמוד 1 מתאריך 04/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

2007


י״ח בתמוז התשס״ז    5688    4 ביולי

העליה לישראל לפי חוק יסודות התקציב.............. 3412

מינוי חבר במועצת שמאי מקרקעין................................... 3412

תיקון נוהל עבודת הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי

ההקצבות............................................................................. 3412

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 3413

הודעה בדבר מועדי בחינות לעורכי פטנטים..................

הודעות על התליית רישיונות לפי פקודת הרופאים ... הודעה על מינוי וביטול מינוי לפי חוק מבקר המדינה

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת ניוקסל.........

הודעה בדבר העברת זכויות בזכויות נפט........................

הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם לפי חוק הנפט.. הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט...................................

עמוד

3413

3413

3414 3414 3414 3414 3414


עמוד

תיקון מבחנים למתן תמיכות לארגונים העוסקים בעידוד