גיליון 5689 עמוד 1 מתאריך 05/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשס״ז    5689    5 ביולי 2007

עמוד


עמוד

הארכת מינוי אפוטרופוס הכללי וכונס רשמי................. 3416

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור............................................ 3416

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 3416

מינוי שופטי נוער........................................................................ 3416

מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט...................................... 3416

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חולון..................... 3417

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים (גביה)....... 3417

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 3417

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד:    הממשלה....................... 3417

תיקון החלטה בדבר העברת חומר חקירה בעבירת פשע

לתובע משטרתי................................................................. 3417

מינוי חברים וממלאי מקום בוועדות אתיקה לפי חוק

זכויות החולה.................................................................... 3418

תיקון מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה 3418 מינוי מנהל בחירות לקרית יערים לפי חוק הרשויות

המקומיות (בחירות)......................................................... 3418

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 3418

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 3419

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................... 3419

תיקון טעות.................................................................................... 3419

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3419

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3440

הודעות מאת הציבור................................................................ 3444

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 3454