גיליון 5689 עמוד 2 מתאריך 05/07/2007



הארכת מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי

לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח-1978, פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980, פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל׳׳ח-1978י, סעיף 138(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-21980 וסעיף 1 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983/ אני מאריך את מינויו של עו׳׳ד שלמה שחר, ת׳׳ז XXXXXX092, לאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

תוקף המינוי עד יום ט׳׳ו בשבט התש׳׳ע (31 בינואר 2010).

כ׳׳ח בסיון התשס׳׳ז(14 ביוני 2007) (חמ 3-667)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 61.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס״ח התשמ׳׳ג, עמ' 66.

3    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את איתן פלדי, ת׳׳ז XXXXX091, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק במחוז חיפה החל ביום כ' בסיון התשס׳׳ז(6 ביוני 2007).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ט בסיון התשס׳׳ז(5 ביוני 2007) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב] ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959י [נוסח משולב] (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את איתן פלדי, ת׳׳ז XXXXX091, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק במחוז חיפה, החל מיום כ' בסיון התשס׳׳ז(6 ביוני 2007).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ט בסיון התשס׳׳ז(5 ביוני 2007) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת מרים לישפיץ, ת׳׳ז XXXXXX471, שופטת של בית משפט השלום בירושלים, לשמש שופטת נוער עד לתום תקופת כהונתה באותה ערכאה. ג' בתמוז התשס׳׳ז(19 ביוני 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער החל ביום ג' בתמוז התשס׳׳ז(19 ביוני 2007): מיכל אגמון-גונן, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ת׳׳ז 56763303

דליה גנות, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ת׳׳ז XXXXX536

גלעד נויטל, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ת׳׳ז XXXXX889

שאול שוחט, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ת׳׳ז XXXXX011

רבקה למלשטרייך-לטר, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ת”ז XXXXX893

צילה קינן, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ת׳׳ז XXX837 עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. מנחם רניאל, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בחיפה,

ת׳׳ז XXXXX094 עד יום כ׳׳ז בסיון התשס׳׳ט (19 ביוני 2009). ג' בתמוז התשס׳׳ז(19 ביוני 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את תמר שרון נתנאל, ת׳׳ז XXXXXX813, שופטת בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום כ׳׳ד בתמוז התשס׳׳ז (10 ביולי 2007) עד יום י׳׳ז בתמוז התשס׳׳ט (9 ביולי 2009). ב' בתמוז התשס׳׳ז(18 ביוני 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.


ילקוט הפרסומים 5689, י״ט בתמוז התשס״ז, 5.7.2007 3416