גיליון 5690 עמוד 1 מתאריך 11/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בתמוז התשס״ז    5690    11 ביולי 2007

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-29.3.2007 עד 30.4.2007)............................................3456

הצטרפות שותף (מ-29.3.2007 עד 30.4.2007).............................................3457

פרישת שותף (מ-29.3.2007 עד 30.4.2007)...............................................3475

רישום שותפויות (מ-30.4.2007 עד 4.6.2007).............................................3477

הצטרפות שותף (מ-30.4.2007 עד 4.6.2007)..............................................3478

3493


פרישת שותף (מ-30.4.2007 עד 4.6.2007)