גיליון 5691 עמוד 1 מתאריך 12/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בתמוז התשס״ז    5691    12 ביולי 2007

עמוד    עמוד

הסכם בדבר גמלת ניידות(תיקון מס'21).......................... 3496    הודעה    בדבר    אבידות שלא נתבעו...................................... 3504

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 3497    הודעה    בדבר    שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 3504

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3505

ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3509

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)..................................... 3499    בקשות    לפירוק    חברות על ידי בית המשפט..................... 3537

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3501    הודעות    לפי    פקודת האגודות השיתופיות....................... 3540

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 3503    הודעות מאת הציבור ............................................................... 3542