גיליון 5692 עמוד 1 מתאריך 18/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ג'באב התשס״ז    5692    18 ביולי 2007

עמוד


עמוד

מינוי יושב ראש מותב-אב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק חוזים אחידים ולפי חוק בתי דין מינהליים. 3553 מינוי יושב ראש מותב-אב בית הדין להגבלים עסקיים לפי


הודעה על מינוי שר.................................................................. 3552

הודעות על הפסקת כהונה של שר...................................... 3552

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר................................ 3552

הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז....................................................................................... 3552

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 3553

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 3553

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 3553

חוק ההגבלים העסקיים ולפי חוק בתי דין מינהליים.... 3553 מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק

עקיף)...................................................................................... 3554

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע

והנצחה) ............................................................................... 3554

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 3554

הסמכה לפי חוק העונשין........................................................ 3554

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה.................................... 3554

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3554

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות) ולפי חוק הגנת הצומח .................................... 3555

מינוי חבר לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 3555

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין ................ 3555

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 3555

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

לשמירת הסביבה החופית ............................................ 3555

אישור מכשיר לבדיקת אוויר נשוף לפי פקודת

התעבורה............................................................................. 3556

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 3556

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים........... 3556

היתר מפעל הפיס לפי חוק העונשין................................... 3556

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2007......... 3560

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2007...... 3560

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3562

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3566

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3574