גיליון 5694 עמוד 1 מתאריך 23/07/2007



רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באב התשס״ז    5694    23 ביולי 2007

עמוד


עמוד

הודעה לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה................................. 3632

הודעה על מינוי מזכיר הכנסת............................................. 3632

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 3632

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 3632

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 3632

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות

והספורט במוסדות ציבור(תנועות נוער)................ 3634

תיקונים למבחנים נוספים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור................................................................. 3642

תיקונים למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך

במוסדות ציבור................................................................. 3642

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ברשות המקומית

קרית יערים......................................................................... 3644

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3644

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3668

הודעות מאת הציבור............................................................... 3674

הודעות לפי חוק העמותות.................................................... 3693

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3694

תיקוני טעויות