גיליון 5695 עמוד 1 מתאריך 23/07/2007ילקוט הפרסומים

ח' באב התשס״ז


5695


23 ביולי 2007


עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים................................................ 3696

הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין........................................................... 3696

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך......................................................... 3696

הודעה על כוונה למתן צו הגנה לפי חוק הגנת סמלים............................................ 3696